tweedehandjes.com
artikelen

1. Definities

2. Identiteit van tweedehandjes.com

3. Toepasselijkheid

4. Het aanbod

5. De overeenkomst

6. Herroepingsrecht

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

9. Verplichtingen van tweedehandjes.com bij herroeping

10. De prijs

11. Nakoming

12. Levering en uitvoering

13. Betaling

14. Klachtenregeling

15. Geschillen

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door tweedehandjes.com worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en tweedehandjes.com;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Hierna te noemen: tweedehandjes.com

5. Dag: kalenderdag;

6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of tweedehandjes.com in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen tweedehandjes.com en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Retourformulier: het door tweedehandjes.com ter beschikking gestelde retourformulier. Het retourformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en tweedehandjes.com gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Naar boven

 

2. Identiteit van tweedehandjes.com

Naam: tweedehandjes.com

Vestigingsadres: Monseigneur van de Weteringstraat 5c

Postcode en plaats: 1211 GG Hilversum

Telefoonnummer: +31 6 52 07 62 46 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00u en 18.00u)

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 69522162

Naar boven

 

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van tweedehandjes.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen tweedehandjes.com en de consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal tweedehandjes.com voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij tweedehandjes.com zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Naar boven

 

4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als tweedehandjes.com gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Inherent aan tweedehands producten is dat deze gebruikssporen vertonen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden tweedehandjes.com niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Naar boven

 

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt tweedehandjes.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door tweedehandjes.com is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft tweedehandjes.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal tweedehandjes.com daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Tweedehandjes.com kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien tweedehandjes.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Tweedehandjes.com zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van tweedehandjes.com waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier.

Naar boven

 

6. Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Tweedehandjes.com mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Tweedehandjes.com mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Indien tweedehandjes.com de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het retourformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4. Indien tweedehandjes.com de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Naar boven

 

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De aangehechte labels mogen niet van het product worden verwijderd om het voor herroeping in aanmerking te laten komen. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als tweedehandjes.com hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Naar boven

 

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel aan tweedehandjes.com. Dit doet hij door middel van het retourformulier of op andere ondubbelzinnige wijze.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) tweedehandjes.com. Dit hoeft niet als tweedehandjes.com heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en met aangehechte labels, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door tweedehandjes.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

*5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tweedehandjes.com vergoedt deze kosten achteraf in de vorm van een shoptegoed. Zodra de retour is verwerkt, ontvangt de consument per email een kortingscode die de waarde van de retourkosten vertegenwoordigt. Voor een brievenbuspakje wordt maximaal €3,95 vergoed, voor een pakket wordt maximaal €6,95 vergoed. Als tweedehandjes.com aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Let op: tweedehandjes.com vergoedt de verzenkosten van de retour niet in geval het artikel met korting is aangeschaft.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Naar boven

 

9. Verplichtingen van tweedehandjes.com bij herroeping

1. Als tweedehandjes.com de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Tweedehandjes.com vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele verzendkosten door tweedehandjes.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij tweedehandjes.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Tweedehandjes.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Naar boven

 

10. De prijs

1. De prijzen die aan de producten van tweedehandjes.com worden toegekend worden bepaald op basis van de kwaliteit en de gangbaarheid daarvan en kunnen indien wenselijk worden aangepast.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Naar boven

 

11. Nakoming

1. Tweedehandjes.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Naar boven

12. Levering en uitvoering

1. Tweedehandjes.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan tweedehandjes.com kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal tweedehandjes.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal tweedehandjes.com het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij tweedehandjes.com tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan tweedehandjes.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Naar boven

 

13. Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct na bestelling te worden voldaan via Ideal of een ander online betalingssysteem.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan tweedehandjes.com te melden.

Naar boven

 

14. Klachtenregeling

1. Onverhoopte klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij tweedehandjes.com per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier.

2. Bij tweedehandjes.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door tweedehandjes.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De consument dient tweedehandjes.com in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Naar boven

 

15. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen tweedehandjes.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Categorieën

 
 
 
 

Volg ons op social media!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze acties? Meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief en ontvang direct een 10% kortingscode!

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
keyboard_arrow_up